Statut

Stowarzyszenia

Aktywizacji

Społecznej i Obywatelskiej

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej – INSPIRACJA – zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Jordanowie (gmina miejska Jordanów, powiat suski).
 • 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późno zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późno zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późno zm.).

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

 • 4

Stowarzyszenie ma prawo używania symboli, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Stowarzyszenie używa, oprócz zwykłej pieczątki, także okrągłej pieczęci z napisem na otoku: Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej INSPIRACJA wewnątrz grupa postaci.  

 

Rozdział 2

Cele i środki działania.

 • 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa).
 2. Działalność naukowa w tym w szczególności działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia oraz w środowisku lokalnym w zakresie działania Stowarzyszenia.
 3. Działalność oświatowa w tym w szczególności
 4. dbałość o wysoki poziom realizacyjny, merytoryczny i organizacyjny prowadzonej i wspieranej działalności.
 5. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego;
 6. aktywizowania ludności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, obywatelskiego i rozwój kapitału ludzkiego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw w najszerszym możliwym do zrealizowania zakresie;
 7. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach i działaniach związanych z aktywizacją ludności w Polsce i za granicą;
 8. współpraca z innymi grupami działania ,organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami , spółdzielniami socjalnymi, fundacjami oraz innymi nieformalnymi zrzeszeniami w kraju i za granicą;
 9. wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałaniu wszelkim formom wykluczenia społecznego w tym bezrobociu;
  1. Działalność kulturalna w tym
 10. wspieranie i pomoc innym organizacjom, instytucjom i osobom fizycznym w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych,
 11. popularyzacja współczesnych zjawisk oraz tendencji we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego i społecznego oraz promowanie wartościowych zjawisk tradycyjnych.
 12. działania na rzecz rozwoju i promocję miasta, regionu i ich mieszkańców poprzez podnoszenie ich atrakcyjności oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku.
 13. Działanie na rzecz podwyższenia jakości walorów turystycznych miasta (gminy) i regionu Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez współdziałanie z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  1. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym promocję aktywnego i twórczego korzystania z czasu wolnego.
  2. Działalność w zakresie ochrony środowiska w tym promocja idei promocji i ochrony środowiska;
  3. Działalność dobroczynna
  4. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia;
  5. Działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów w tym rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu,
  6. Skupianie i integrowanie osób prawnych i fizycznych w organizację podejmującą wszelkie działania realizowane w następujących obszarach: sztuka, edukacja, rekreacja, sport, animacja, kultura, oświata, turystyka, ochrona środowiska, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
  7. Wspieranie, integrowanie i animowanie aktywności społeczności lokalnej. W szczególności dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych oraz rozwijanie ich zdolności organizacyjnych.
 • 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestniczenie w programach i inicjatywach Unii Europejskiej i Rządu RP, prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 2. organizowanie i wspieranie finansowe w miarę swoich możliwości:
 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 2. przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, takich jak festiwale, koncerty, targi, pokazy i wystawy, zawody sportowe, rajdy i obozy, służących promocji zdrowia, sportu, kultury nauki obszaru działania Stowarzyszenia i jego tożsamości kulturowej oraz integrujących społeczności tak lokalne jak i rozumiane w szerszym kontekście,
 3. działalności popularyzatorskiej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek,.

– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

– tworzenie i utrzymanie stron internetowych,

– prowadzenie lokalnej stacji radiowej,

– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub    promocyjnym,

 1. prowadzenie doradztwa w zakresie aktywizowania indywidualnego jak i grup, przygotowywania projektów, związanych z realizacją zamierzeń w różnych dziedzinach życia społecznego,
 2. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie regionalnym, krajowym
  i międzynarodowym,
 3. tworzenie  więzi  lokalnych  integrujących  społeczności  gmin,  powiatów i całego regionu,
 4. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykluczeniem społecznym, szkolenia osób dorosłych,
 5. tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,
 6. pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia
 7. promocję i rozwój turystyki i sportu,
 8. realizację zadań edukacyjnych, szkoleniowych oraz prowadzenie kursów i seminariów,
 9. Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej, szczególnie pomoc osobom starszym (seniorom), niepełnosprawnym i innym narażonym z jakiegokolwiek powodu na wykluczenie społeczne.
 10. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz jego promocja
 11. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa, promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie
 12. wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
 13. inicjowanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
 14. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
 15. współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, wspieranie inicjatyw gospodarczych  członków, reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków
 16. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 17. działalność charytatywna
 18. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 19. promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariatu Polaków, zwłaszcza wśród seniorów i młodego pokolenia.
 20. prowadzenie centrum integracji społecznej
 21. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku wymagających ciągłej opieki, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,

 

 • 7.
 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

 

Rozdział 3

Członkowie – prawa i obowiązki.

 • 8.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogę być osoby fizyczne które ukończyły 18 rok życia. Osoby prawne uczestniczą w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocników.
 2. Osoba prawna może być jedynie członków wspierającym Stowarzyszenia.
 • 9.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:
 2. a) członków zwyczajnych
 3. b) członków wspierających
 4. c) członków honorowych
 • 10.

 

Członek zwyczajny

 1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status członków zwyczajnych.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem , mającym pełną zdolność do czynności prawnych; która akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia; pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów organizacji i spełnia następujące kryteria:
 3. a) przedstawi Zarządowi pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 4. b) złoży na piśmie deklarację członkowską.
 5. c) przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na pierwszym zebraniu po terminie złożenia deklaracji i powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną w ciągu 14 dni o decyzji Zarządu. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.

 f)Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne i nieodwołalne.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia
 3. b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
 4. c) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia
 5. d) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności
 6. e) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z celami statutowymi
 7. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 8. a) dbania o dobre imię Stowarzyszenia w kraju i za granicą
 9. b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 10. c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia
 11. d) regularnego płacenia składek członkowskich
 12. e) dbania o mienie Stowarzyszenia

 

 • 11.

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele , która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. Ma jednak prawo do:
 3. a) udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia
 4. b) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków, postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań
 5. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej przez siebie deklaracji.
 • 12.

Członek honorowy

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego- ma prawo nadać lub cofnąć – Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego. Ma prawo udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

      4.Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich

 • 13.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek
 2. a) skreślenia z listy członków
 3. b) wykluczenia z listy członków
 4. Skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu następuje w wypadku:
 5. a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi w ciągi 7 dni, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia
 6. b) śmierci członka
 7. c) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
 8. d) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku.
 9. e) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 10. f) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
 11. Wykluczenie członka na podstawie uchwały Zarządu następuje w wypadku:
 12. a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub działań niezgodnych ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia
 13. b) postępowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego
 14. Wykluczenie w poszczególnych przypadkach może nastąpić na czas określony.
 15. O skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd zawiadamia członka Stowarzyszenia w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.
 16. a) od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały
 17. b) Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższych obradach, a podjęta uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 • 14.
  1. Organami Stowarzyszenia są
  2. a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
  3. b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
  4. c) Komisja Rewizyjna.
  5. Stowarzyszenie może tworzyć również komisje problemowe oraz sekcje tematyczne działające na podstawie i zgodnie z odrębnymi regulaminami.
  6. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust.1pkt b) i c) trwa cztery lata i trwa do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
  7. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 3 i ust. 4 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

 • 15.
 1. Walne Zgromadzenie Członków (WZC) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. WZC zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub e-mailami z potwierdzeniem odbioru lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 30% członków zwyczajnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru lub w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 4. W WZC mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni przez Zarząd goście.
 • 16.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
 • uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 • ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powołanych grup zadaniowych, w szczególności dotyczących projektów realizowanych i opracowanej przez Stowarzyszenie.
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • uchwalanie zmian Statutu.
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 • opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Stowarzyszenia.
 • powoływanie grup zadaniowych skupiających członków szczególnie zainteresowanych rozwojem określonej działalności Stowarzyszenia.
 • uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia.
 • ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, a nie zastrzeżonej dla innych władz Stowarzyszenia.
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.
 2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje jeden głos.
 • 17.
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. W razie braku połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego Zebrania Prezes informuje zebranych o drugim terminie obrad.
 4. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30minut po pierwszym terminie.
 5. W czasie drugiego terminu uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 6. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, przy podejmowaniu których wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków. Uchwała podejmowana większością głosów.

 

 • 18.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd

 1. a) z własnej inicjatywy
 2. b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
 5. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być jedynie zagadnienia , dla których zostało ono zwołane.
 6. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, o którym mowa w ust.1 Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu 2 tygodni od upływu końca terminu, w którym Walne Zebranie miało być zwołane.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 • 19.
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech do siedmiu członków Stowarzyszenia, wybranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na Walnym Zebraniu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może włączyć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
 • 20.
 1. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona :
 2. a) Prezesa
 3. b) Wiceprezesa
 4. c) Skarbnika
 5. d) Sekretarza
 6. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc i są protokołowane.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 10. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 – Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest:

 1. do kwoty 10.000,00zł każdy członek Zarządu działający samodzielnie
 2. powyżej 10.000,00zł dwóch członków zarządu działających łącznie.

 – Oświadczenia składane Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 – Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

 1. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarzą
 • 21.
 1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i kieruje działalnością Stowarzyszenia pod względem merytorycznym, finansowym i celowościowym.

Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących; zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu i uchwał Walnego Zebrania
 2. b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 3. c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami przez Walne Zebranie
 4. d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 5. e) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 6. f) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających
 7. g) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
 8. h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji krajowych lub zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania
 9. i) powołanie komisji problemowych lub sekcji w miarę potrzeb w tym zakresie oraz nadzorowanie ich działalności
 10. j) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia
 11. k) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 12. l) rozpatrywanie ewentualnych sporów między członkami, wynikłych w ramach działalności Stowarzyszenia
 13. m) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
 14. n) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
 15. o) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 16. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 17. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy, powołania lub innych umów o charakterze cywilnoprawnym za wynagrodzeniem określonym w stosownej umowie.

 

Komisja Rewizyjna

 • 22.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia i składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,
 6. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
 7. występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu.
 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone wart. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
 1. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 lub przyznanie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia wyższego niż określone w ust. 6 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 

 • 23.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

 • 24.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z Jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 • 25.
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 3. a) składek członkowskich,
 4. b) dotacji,
 5. c) środków otrzymanych od sponsorów,
 6. d) darowizn,
 7. e) zapisów i spadków,
 8. f) dochodów z własnej działalności,
 9. g) dochodów z majątku.
 10. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 13. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
 14. a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 15. b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
 16. c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
 17. d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
 18. e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
 19. f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

 • 26.

 Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

 1. a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
 2. b) pracowników Stowarzyszenia,
 3. c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 4. d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. l pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 2. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. l pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. l pkt c) i d).

 

 • 27.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych .
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie .
 3. Stowarzyszenie pod warunkiem podjęcia uchwały określonej w ust. 2 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 4. PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 5. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
 6. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
 7. PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet
 8. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 9. PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 10. PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 11. PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 12. PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 13. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 

Rozdział 6

 • 28.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 16 nie stosuje się.

 

 • 29.

 Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;

 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 2. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Zawoja.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

                                                                                                                                  Za Zarząd